Soglasje za obdelovanje osebnih podatkov
in pravice obiskovalcev

S pošiljanjem sporočila preko kontaktnega obrazca in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) prostovoljno dajem izrecno privolitev, da lahko podjetje Zobna ordinacija Anja Siegl, dr. dent. med. kot upravljavec, osebne podatke, pridobljene s pomočjo kontaktnega obrazca zbira in jih hrani na varnem.

S pošiljanjem sporočila preko kontaktnega obrazca in s tem s strinjanjem z navedenimi pogoji potrjujem, da sem seznanjen s svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki in da imam skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) pravico, da:

 • zahtevam dostop do osebnih podatkov,
 • zahtevam popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z mano, in da imam pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov,
 • soglasje kadarkoli prekličem z obvestilom po elektronski pošti in/ali tako, da sledim navodilom na odjavni strani s povezavo, ki je tudi del vsakega poslanega sporočila,
 • pri informacijskem pooblaščencu vložim pritožbo.

S strinjanjem pogojev potrjujem, da sem seznanjen tudi s tem:

 • da bo upravljavec navedene osebne podatke obdeloval izključno za zgoraj navedene namene, dokler tega ne prekličem,
 • da na podlagi posredovanih podatkov ne poteka avtomatizirano sprejemanje odločitev,
 • da se osebni podatki hranijo do preklica.
 • da v primeru zahteve izbrisa osebnih podatkov obstaja možnost, da nadaljnja obravnava ne bo mogoča.

E-poštna sporočila, pridobljena pred 28.5.2018, se shranjujejo z namenom dokazila o informacijah za primer pravnega spora in se hranijo tako dolgo kot to veleva zakon.

Kaj so piškotki?

Piškotki so tekstovne datoteke, ki vsebujejo manjše količine informacij, ki jih spletnemu brskalniku pošlje spletno mesto. Te podatke pregledovalnik shrani na računalnik in jih pošlje nazaj spletnemu mestu vsakokrat, ko obiščete spletno mesto.

Katere piškotke uporabljamo na strani in zakaj?

Na spletni strani uporabljamo izključno nujne piškotke, ki omogočajo brezhibno delovanje spletne strani in so dovoljeni v skladu z zakonom ZEKom-1. Piškotki ne zbirajo ali posredujejo vaših osebnih podatkov. Tudi IP naslova ne.

Zakaj so piškotki pomembni za delovanje spletne strani?
 • za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobitel), ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine vaši napravi
 • za spremljanje obiska
 • za določanje jezika spletne strani na vaši napravi
Katere piškotke uporabljamo?
[cookie_audit]
Kako upravljati s piškotki?

V zvezi z uporabo lastnih piškotkov lahko uporabljate spletni brskalnik na način, da omogočite, onemogočite ali brišete piškotke. Za uporabo navedenih funkcionalnosti sledite navodilom spletnega brskalnika, ki ga uporabljate. Odločitev, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vaši napravi, je povsem vaša. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate, spreminjate oz. blokirate sprejem vseh piškotkov na internetu v nastavitvah vašega spletnega brskalnika. Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene. Za informacije o nastavitvah piškotkov obiščite spletno stran brskalnika, ki ga uporabljate.

ENG

Consent to the processing of personal data
and the rights of visitors

By sending a message through a contact form and in accordance with the Personal Data Protection Act (ZVOP-1) and with the General Data Protection Act (GDPR), I voluntarily give explicit consent for the company Zobna ordinacija Anja Siegl, dent. med. as the manager, collects personal data obtained through a contact form and keeps them safe.

By sending a message via a contact form, and by agreeing to the above conditions, I hereby confirm that I am aware of my rights regarding the personal data transmitted and that I have in accordance with the Personal Data Protection Act (ZVOP-1) and the General Data Protection Regulation (GDPR) is entitled to:

 • I request access to personal data,
 • I request the correction or deletion of personal data or the processing restrictions regarding me, and that I have the right to object to the processing and the right to transfer data,
 • I will cancel my consent at any time via e-mail and / or by following the instructions on the unsubscribable link page, which is also part of every message sent,
 • I file a complaint with the Information Commissioner.

By agreeing to the terms I hereby confirm that I am also aware of this:

 • that the operator will process those personal data exclusively for the abovementioned purposes until it is canceled,
 • on the basis of the information provided, there is no automated decision-making,
 • that personal data is kept until the cancellation.
 • in case of a request for the erasure of personal data, there is a possibility that further treatment will not be possible.

The e-mail messages obtained before 28.5.2018 are stored in order to prove the information in the case of litigation and are kept for as long as the law applies.

What are cookies?

Cookies are text files that contain smaller amounts of information sent to a web browser by a site. This data is saved by the viewer to the computer and sent back to the site each time you visit the site.

What cookies are we using on the page and why?

We use exclusively urgent cookies on the website, which enable the website to work properly and are allowed in accordance with the ZEKom-1 law. Cookies do not collect or transmit your personal information. Not even the IP address.

Why are cookies important for the operation of the website?
 • to identify your device (computer, tablet, mobile) that allows you to adjust the display of content to your device
 • to record the visit
How to manage cookies?

With regard to using your own cookies, you can use a web browser to enable, disable, or delete cookies. To use these functionality, follow the instructions of the web browser you are using. The decision to allow cookie storage on your device is entirely yours. You can control your cookie settings, modify You are blocking the reception of all cookies on the Internet in the settings of your web browser. If you turn off cookies, some of the webpage options may be disabled. For information on setting cookies, visit the browser page that you are using.


Copyright by Zobna ordinacija Anja Siegl, dr. dent.med. All rights reserved.